Udlejer

Ændrede regler fra den 1. april 2016 – Engrosmodellen på el-markedet

Overordnet ændringer medfører bl.a., at man som elkunde fremadrettet altid modtager én samlet regning fra sin elleverandør, som både dækker elforbrug og transporten af el. Men de nye regler får også særlig betydning for udlejere.

Generelt om de kommende regler på elmarkedet

Efter 1. april 2016 overtog el-leverandøren det fulde kundeforhold. Det betyder, at el-kunden altid vil modtage én samlet regning for både elforbrug og transport af el – også selvom kundens el-leverandør og netselskab er to forskellige selskaber. Som kunde skal man fremover derfor altid kontakte sin el-leverandør, hvis man har spørgsmål til fx sit elforbrug eller skal melde flytning.

Hvis henvendelsen vedrører nettekniske spørgsmål, vil el-leverandøren sørge for at videreformidle kontakten til kundens netselskab. Det vil således fortsat være netselskabet, der står for de nettekniske spørgsmål omkring kundens elmåler, og som skal sikre, at nettet fungerer. Det vil også være netselskabet, der håndterer tilslutninger til el-nettet, fx i forbindelse med et nybyggeri, tilbygninger eller etablering af solcelleanlæg.

Forsyningspligten afskaffes – leveringspligten indføres

Forsyningspligten afskaffes – leveringspligten indføres Hidtil har det været sådan, at et enkelt selskab har bevilling til forsyningspligt i et givent område. Forsyningspligten indebærer, at kunder, der ikke aktivt vælger en el-leverandør og et el-produkt, modtager et prisreguleret el-produkt, kaldet forsyningspligtproduktet.

Med de nye regler bliver forsyningspligten udfaset. Enkelte steder i landet ophører forsyningspligten dog først i løbet af 2017. 

I stedet for forsyningspligten indføres en ny leveringspligt, som gælder for alle el-leverandører på markedet. Leveringspligten medfører, at alle el-leverandører fra 1. april 2016 har pligt til at levere samtlige af deres el-produkter til alle husholdningskunder i de netområder, hvor el-leverandøren udbyder de pågældende produkter. Det betyder, at alle områdets boliger kan vælge at modtage el fra alle leverandører i området og elleverandøerne har pligt til at levere til de kunder, der ønsker el fra dem. Leveringspligten indføres også i de områder, hvor forsyningspligten først udfases i 2017.

Generelt om de kommende reglers betydning for udlejere

For udlejningsboliger vil det som udgangspunkt gælde, at udlejeren hæfter for elforsyningen til ejendommen.

Hvis en lejer ikke selv har indgået en aftale med en leverandør om levering af el til et lejemål, hæfter udlejer dermed for betalingen. Hvis lejeren derimod selv ønsker at indgå en aftale med en el-leverandør, hæfter udlejer ikke for leveringen af el til lejemålet.

Det er derfor vigtigt, at I som boligudlejningsforening kender reglerne og kan rådgive jeres medlemmer bedst muligt.

Lejere kan til enhver tid opsige sin elaftale og indgå en aftale med en anden elleverandør, Lejer skal dog være opmærksom på gældende fortrydelsesfrister og evt. bindingsperioder. Hvis en lejer opsiger sin leveringsaftale med en elleverandør – for eksempel ved flytning – vil elleverandøren, i henhold til reglerne i lovgivningen, automatisk skulle kontakte udlejer og meddele, at leveringsaftalen til lejemålet er opsagt.

Elleverandøren vil samtidig fremsende en ny elaftale for lejemålet til udlejer, som skal have en frist på minimum 5 hverdage til enten at acceptere tilbuddet eller vælge et andet elprodukt på markedet.

Hvis udlejer ikke foretager sig noget inden de 5 hverdage, træder aftalen automatisk i kraft, med mindre levering af el efter ønske fra udlejer er blevet afbrudt inden fristens udløb.

Vilkårene for aftalen, herunder prisen, skal svare til vilkårene for et elprodukt, der er markedsført af elleverandøren, og udlejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med højst én måneds varsel til udgangen af en måned.

Udlejer kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt ved udløbet af den af elleverandøren ovennævnte frist på minimum fem hverdage. I perioden fra udløbet af den tidligere gældende leveringsaftale på adressen og frem til påbegyndelse af levering, i henhold til den af leverandøren fremsendte kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til anden aftale eller afbrydelse af forsyningen, hæfter udlejeren for elforbruget på adressen til en af Energitilsynet fastsat pris.

Udlejer har forskellige muligheder, når en lejer opsiger en elaftale – for eksempel ved flytning:
– Udlejer kan få den nye lejer til selv at indgå leveringsaftale med en elleverandør.
– Udlejer kan selv indgå en aftale med en hvilken som helst elleverandør.
– Udlejer kan bede om at få elforsyningen til lejemålet afbrudt.
– Udlejer kan undlade at foretage sig noget og derved acceptere den aftale om levering af el til lejemålet, som den leveringspligtige elleverandør fremsender.

Udlejer skal være opmærksom på, at eventuelle økonomiske mellemværender mellem lejer og udlejer er elleverandøren uvedkommende.
Hvad sker der, hvis lejeren ikke betaler sin elregning? Hvis lejeren ikke betaler sin elregning, vil elleverandøren kunne stille krav om sikkerhed for fremtidige betalinger. Fristen for at stille sikkerhed i et eksisterende kundeforhold med aktuel restance er 15 hverdage.
Stiller lejeren ikke sikkerheden rettidigt, kan elleverandøren efter varsel ophæve leveringsaftalen og iværksætte afbrydelse af strømmen. En ny leveringsaftale på lejemålet vil herefter kræve genåbning af strømmen.

Hvordan kan I som udlejere med fordel agere under de nye regler

Som udlejer har man mulighed for at indgå en aftale med en foretrukken el-leverandør. Nedenstående er et forslag til, hvordan udlejer kan bibeholde en tilknytning til en fast el-leverandør med mindst muligt administrativt besvær. Tilknytningen træder i kraft i alle de tilfælde, hvor lejer ikke selv vælger en el-leverandør, samt ved lejeres til- og fraflytning.

– Når en lejer opsiger sit lejemål fra en given dato, kan udlejeren kontakte sin elleverandør og bede om at blive indsat som kunde på adressen med virkning fra den pågældende dato.
– El-leverandøren indsætter udlejeren som kunde på adressen via en såkaldt sekundær tilflytning i datahubben (centralt IT-system til brug for kommunikationen mellem aktørerne på elmarkedet). En sekundær tilflytning kan overskrives af en ny aftale med samme ikrafttrædelsesdato. Det kan en primær tilflytning ikke.

– Når udlejer efterfølgende indgår en kontrakt med en ny lejer, kan kontrakten samtidig indeholde en fuldmagt, der giver udlejeren mulighed for at indgå aftale med den pågældende leverandør på vegne af lejeren. Udlejer skal samtidig sørge for lejers samtykke til videregivelse af lejers CPR-nummer i forbindelse med indgåelse af el-aftalen. Udlejeren oplyser endvidere lejeren om, at lejer frit kan vælge en anden el-leverandør efterfølgende.

-Udlejer kontakter sin foretrukne el-leverandør og indgår aftale på vegne af den nye lejer med virkning fra indflytningsdatoen.

– El-leverandøren overskriver udlejeren med lejeren som ny kunde på adressen via endnu en sekundær tilflytning i datahubben.

– Med mindre at udlejer i henhold til anden lovgivning har ret til at opbevare lejers CPR-nummer, bør udlejer efterfølgende destruere oplysningerne herom.

– Foretager lejer sig intet, forbliver han med at være el-kunde hos den pågældende leverandør.

– Lejer kan til enhver tid selv vælge at skifte el-leverandør. Hvis lejer ønsker en anden el-leverandør, skal han selv kontakte denne og indgå en leveringsaftale fra den ønskede dato. Lejeren skal i den forbindelse være opmærksom på fortrydelsesfrist og evt. bindingsperiode i den aftale, som udlejeren har indgået på vegne af lejeren.

– Hvis lejeren indgår en leveringsaftale med en ny leverandør, overskriver denne leverandør de hidtidige aftaler via en såkaldt primær tilflytning i datahubben.

Den ovenfor skitserede proces medvirker til, at udlejer slipper for det administrative arbejde ved at modtage breve (og aftaler) fra en ny leverandør, hver gang en lejer flytter og opsiger sin eksisterende elaftale. Således behøver udlejeren kun at have kontakt til sin foretrukne el-leverandør